Korelacja i inwestycje na rynku Forex

Inwestycje w zakresie korelacji i funduszy Forex muszą być dobrze zrozumiane przed dokonaniem inwestycji. Termin „korelacja” jest używany do opisania relacji między dwoma inwestycjami funduszy Forex. Korelacja określi, w jaki sposób inwestycje są ze sobą powiązane. Korelację mierzy się, obliczając współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji zawsze będzie wynosił od -1.0 do +1.0. Jeśli współczynnik korelacji jest liczbą ujemną, relacja między dwoma inwestycjami jest ujemna; tzn. jeśli jedna inwestycja rośnie, druga spada. Dodatni współczynnik korelacji to dodatnia liczba, o którą inwestycje będą zmierzać w tym samym kierunku. Jeśli współczynnik korelacji wynosi zero, oznaczałoby to, że te dwie inwestycje nie są skorelowane, a inwestor może oczekiwać, że nie będą one zmieniać się razem w czasie. Idealnie, a portfel inwestorów powinien mieć współczynnik korelacji możliwie bliski zeru. Fundusze inwestycyjne na rynku Forex będą miały współczynnik korelacji bardzo bliski zeru w porównaniu z innymi inwestycjami.

UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI

Wypełnij moje formularz online.

Speak Your Mind