Општи услови

ЗАБЕЛЕШКАТЕ: СТРАНСКИ ФОНДОВИ.КОМ НЕ ОДГОВОРУВА, ИЛИ НЕ ПРЕПОРАЧУВААТ, СОВЕТНИЦИ ИЛИ БРОКЕРСКИ ТРГОВИЈА НА ОБЕДИНЕТИ Држави, ГРАITАНИ ИЛИ СТРАНСКИ НАРОДИ, кои престојуваат во САД. 

СЕ СОВЕТУВА ДЕКА Тргувањето со девизен курс вклучува суштински ризик од загуба и не е соодветно за сите инвеститори. НЕМА НЕМА ВАШИ ГАРАНЦИИ ЗА ДОБИВКА КОЈ ГО УПРАВУВА ВАШИТЕ ПАРИ. ИНВЕСТИТВОТ МОРА ДА ПРОЧИТА И РАЗБИРА ТЕКОВ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЈАВУВАЕ ПРЕД ИНВЕСТИРАЕ. МИНАТА ИЗВЕШТАЈ НЕ Е ПОТРЕБНО ИНДИКАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ИДНИНА.

ОВАА ВЕБ-страница и информациите содржани овде НЕ СЕ И НЕ СМЕЕТЕ ДА СЕ КОНСТРУВААТ како понуда за продажба на хартии од вредност. РЕЗУЛТАТИ ПОСТАВЕНИ ВО ЗАКЛУЧЕНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕ ХИПОТЕТИЧКИ И НЕ МОЕ ДА СЕ ОБРАБОТУВААТ ЗА ПРАВЕЕ НА ИДНИ ПРОЕКТИ ОДРЕДЕНИ ИЗВЕШТАИ ВКЛУЧЕНИ НА ОВОЈ веб-сајт, вклучително и без ограничувања, изјави во врска со целите на инвестициите, стратегиите и изјавите во врска со управувачот, очекувањата или мислењата се предлози за стабилноста на ДЕЛ “) И ДЕЛ 27Е НА ДЕЛО ЗА РЕЗЕНИЕ НА АКЦИОНИ УСЛУГИ од 1933 година („ АКТ ЗА РЕЗЕНИЕ “) И СЕ ПРЕДМЕТНИ НА РИЗИКИ И НЕОДВИДНОСТИ. ФАКТОРИТЕ ДИСКУСИРААТ ОВДЕ И НИЗ ОВАА ПРЕЗЕНТАЦИЈА МОLDЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ АКТУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ И РАЗВОЈИ ДА СЕ РАЗЛИЧНО РАЗЛИЧНИ ОД ОНИ ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИМПЛИКИРАНИ ОД ТАКВИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПОГЛЕДУВАЕ. СПОРЕД, ИНФОРМАЦИИТЕ ВО ОВАА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НЕ МОANАТ ДА СЕ КОНСТРУВААТ КАКО ДА ГАРАНТИРААТ.

ОВАА ВЕБ-страница содржи определени информации за сопственост и доверливост во врска со стратегиите за инвестиции. ДОДЕКА ВЕРУВААТ ДЕКА ИНФОРМАЦИИТЕ ОВДЕ СО ОВДЕ СЕ ВИСТАВАТА, ТОА НЕМА ЦЕЛ да биде сеопфатен УПРАВУВАЧОТ, ИЛИ АВТОРОТ, ИСКЛУЧЕНО ДИСКЛИРА СЕКОЈА И СЕКОЈА ОДГОВОРНОСТ и не прави никакви претставувања или гаранции, изразени или имплементирани, за точноста или комплетноста на оваа веб-страница, информациите што се споменуваат Курс за нејзино проценување и / или инвестирање. СИТЕ ВРАURNАА СЕ ХИПОТЕТСКИ И СЕ САМО ЗА ОБРАЗОВНИЧКИ И УПРАВНИ ЦЕЛИ. ДОКОЛКУ СОВЕТНИЦИТЕ НА ПРОГРАМАТА ИМААТ МНОГУ ГОДИНИ КОМБИНИРАНО ИСКУСТВО, Нивното индивидуа не е комбинирано и измерено за целите на овој документ. НАПРАВЕНИ НАЈДОБРИ ОБВРСКИ ЗА ПРЕТСТАВУВАЕ НА ВРА THААТА КОИ Е СЕ ОСТВАРИТЕ Врз основа на условите на пазарот и стиловите и стратегиите на советниците.

ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ МОРА ДА СЕ ОСВЕТУВААТ СО СОПСТВЕНО ИСПИТУВАЕ НА ЛИЦЕТО ИЛИ ЕДНАЦИЈА КРЕИРАЕ НА УСЛУГИТЕ И ТЕРМИНИТЕ НА ПОНУДУВАЕТО, ВКЛУЧУВАЕ НА МЕРИТА И РИЗИКИ ВКЛУЧЕНИ. ИНВЕСТИЦИИТЕ ОПИСНИ ОВДЕ НЕ СЕ ПРЕПОРАЧАНИ ОД НЕКОЈА ФЕДЕРАЛНА ИЛИ ДР STАВНА КОМИСИЈА ИЛИ РЕГУЛТАТОР

АВТОРИТЕТ. Уште повеќе, претходните органи не го прегледале овој документ и како што не ја потврдиле точноста или утврдиле адекватноста на оваа веб-страница. СЕКОЕ ПРЕТСТАВУВАЕ НА СООДВЕТНИКОТ Е КРИВИЧЕН НАВРЕД.

Сопственикот на оваа веб-страница може да добие надомест за препораки направени во врска со производите или услугите на оваа веб-страница. ОВАА КОМПЕНЗАЦИЈА МОAYЕ ДА БИДЕ ВО ФОРМА НА ПАРИ, УСЛУГИ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ, Може да постои без никаква акција од веб-посетител. ТРЕБА ДА НАБАВКАТЕ ПРОИЗВОД ИЛИ УСЛУГА КОЈА Е ПРЕПОРАЧАНА ОД ОВАА ВЕБ-СТРАНА, ДОСТАВЕН Е ДЕКА НЕКОЈА ФОРМА НА КОМПЕНЗАЦИЈА МОTЕ ДА СЕ НАПРАВИ НА СОПСТВЕНИОТ СОСТОЈБА ЗА ПРИМЕР, АКО КЛИКНЕТЕ ВО АФИЛИЈАТЕН ЛИНК НА ОВАА веб-страница, а потоа направете набавка на препорачаниот производ или услуга, сопственикот на веб-страницата може да добие компензација.

ЗАБЕЛЕШКАТЕ: FOREXFUNDS.COM НЕ ИСПРАТУВА ИНФОРМАЦИИ НА ЛУPЕ КОИ RESИВЕАТ ВО ОБЕДИНЕТИТЕ ДРATАВИ НА АМЕРИКА, НИТУ ДАЛИ ПОДОБРУВААТ ДА РАБОТАТ УСЛУГИ.