ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម

រយៈពេលសេវាកម្ម (“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ”)

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: ថ្ងៃទី27 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020
សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ (“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ”“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម”) ដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ www.ForexFunds.com (“ សេវាកម្ម”) ដែលដំណើរការដោយ ForexFunds.com (“ យើងខ្ញុំ”“ យើង” ឬ“ របស់យើង” ”) ។

មុនពេលចាប់ផ្តើមប្រើសេវា ឬកម្មវិធីផ្សេងៗ នៅលើគេហទំព័រ SabayLok គឺអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវសំរេចចិត្តដោយខ្លួនឯង ដោយយល់ព្រមអនុវត្តតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះគ្រប់ប្រការ។

តាមរយៈការចូលប្រើឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងផ្នែកណាមួយនៃពាក្យនោះទេអ្នកមិនអាចចូលប្រើសេវាកម្មបានទេ។
តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត
សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងដោយ ForexFunds.com ។

ForexFunds.com មិនមានការគ្រប់គ្រងលើនិងមិនទទួលខុសត្រូវលើមាតិកាគោលការណ៍ឯកជនភាពឬការអនុវត្តរបស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថា ForexFunds.com នឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬដោយទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលចំពោះការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយដែលបង្កឡើងឬចោទប្រកាន់ថាបណ្តាលមកពីឬពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឬពឹងផ្អែកលើមាតិកាទំនិញឬសេវាកម្មដែលមាននៅលើនោះឡើយ។ ឬតាមរយៈគេហទំព័រឬសេវាកម្មណាមួយ។

យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យអានលក្ខខណ្ឌនិងគោលនយោបាយភាពឯកជននៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយដែលអ្នកទៅទស្សនា។

ការបញ្ចប់
យើងអាចបញ្ឈប់ ឬផ្អាកគណនីរបស់អ្នក ឬផ្អាកការចូលដំណើរការសេវាកម្មរបស់យើងភ្លាមៗ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុផលណាមួយឡើយ ដោយគ្មានការកំណត់ប្រសិនបើអ្នករំលោភល័ក្ខខ័ណ្ឌ

រាល់បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលតាមលំដាប់លក្ខណៈរបស់ពួកគេគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរដោយរួមបញ្ចូលដោយគ្មានការកំណត់ល័ក្ខខ័ណ្ឌកម្មសិទ្ធិការបដិសេធការធានាសំណងនិងការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ។
ច្បាប់​គ្រប់គ្រង
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋញូជឺជឺសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនទាក់ទងទៅនឹងទំនាស់នៃបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។

ការបរាជ័យរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយ ឬក៏ប្រការផ្សេងៗ នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបោះបង់សិទ្ធិទាំងនោះទេ។ ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយតុលាការនោះ​បទបញ្ញត្តិដែលនៅសល់​នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ​នឹងនៅតែមានសុពលភាព។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ​បង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល​រវាងយើងទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើង ហើយជំនួសនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមុន​ដែលយើងអាចមានរវាង​យើងទាក់ទង​នឹង​សេវាកម្ម។

ការផ្លាស់ប្តូរ
យើងរក្សាសិទ្ធដោយការសំរេចចិត្តរបស់យើងដើម្បីកែប្រែឬជំនួសល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាមួយ។ ប្រសិនបើការពិនិត្យកែតម្រូវគឺជាសម្ភារៈយើងនឹងព្យាយាមផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងយ៉ាងហោចណាស់ 30 មុននឹងមានលក្ខខណ្ឌថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ អ្វីដែលជាការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយការសំរេចចិត្តរបស់យើង។

ដោយបន្តចូលប្រើ ឬប្រើសេវាកម្មរបស់យើងបន្ទាប់ពីការកែប្រែទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាព អ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវបានចងដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលបានកែប្រែ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌថ្មីសូមឈប់ប្រើសេវាកម្មនេះ។

បង្កើតដោយមានការអនុញ្ញាតពី TermsFeed.com (http://termsfeed.com/) លក្ខខ័ណ្ឌនៃអ្នកបង្កើតសេវាកម្ម។

ទំនាក់ទំនង
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ សូមទាក់ទងទៅកាន់អ៊ីម៉ែល ([email protected])

[អ៊ីមែលការពារ]